Pagine

Borovets Golden Triangle

Team: Irgen Salianji, Marina Kounavi, Karolina Szóstkiewicz, Tatiana Zoumpoulaki, Harris Vamvakas
Location: Borovets, Bulgaria
Total Area: 6700 m2
Budget: 30 mln Euro
Parking Spots: 200Borovets is the oldest Bulgarian mountain resort and the one with the brightest potentials for future development. However, the Golden Triangle - the center of the village and its most precious property – suffers from the informal developments that have been scattered in the forest since the early 1990s and lacks a unified and characteristic identity. We propose a new clear zoning of development on the north-eastern edge of the Triangle that will define and frame the forest, while a set of activities and outdoors uses will make it attractive to the residents and visitors.

Боровец е най-старият български планински курорт и този с най-голям потенциал за бъдещо развитиеВъпреки това, Златният триъгълник – центърът на селото и негова най-ценна собственост – страда от неофициалното застрояване, разхвърляно в гората през ранната част на 90-те години на двадесети век и му липсва единна и характерна идентичностНие предлагаме нов, ясен план за регулация и застрояване на североизточния край на Триъгълника, който ще дефинира и рамкира гората, докато набор от дейности и приложения на открито ще го направят привлекателен за жителите и посетителите

The project suggests a new semi-urban center and a meeting point for Borovets, one that combines traditional elements of Bulgarian villages and universal design qualities of contemporary architecture. Most of the proposed buildings are condensed on the paved urban stripe that is located along the northern side of the plot, replacing the existing informal structures and minimizing further elimination of existing trees. To create a more public and sharp urban front towards the street, the majority of the largest buildings containing commercial uses are positioned close to the street. In contrast to the urban front, clusters of eateries, cultural and public uses are located towards the forest, opening up their outdoors activities to the wild nature and profiting from its unique atmosphere.

Inside the urban stripe and enhanced by the rotation of the buildings, a network of small paved streets and plazas unfolds, offering visitors opportunities to wander, meet and organize encounters or events in the heart of the community. Therefore, the proposed village scheme contains urban qualities, while it smoothly merges with the forest through the organic network of secondary intersecting paths that connect the scattered pavilions with the activities. As a result, a new identity of Borovets emerges, one of a modern - yet picturesque – mountainous resort that can offer to visitor both unique experiences and a functional and iconic physical space to inhabit and enjoy. Most importantly, however, the scheme proves that the village and the forest can coexist and blend smoothly within the Golden Triangle – yet the limits between nature and urbanization are set clearly, as for the future generations to inherit a well-structured development plan. 

Проектът предлага нов полу-градски център и място за срещи за Боровец, такъв, който комбинира традиционните елементи на български села и универсални качества на дизайна на съвременната архитектура. Повечето от предложените сгради са концентрирани на павираната градска ивица, която е разположена в северната част на парцела, като заменят съществуващите неофициални конструкции и се намалява до минимум допълнителното премахване на съществуващите дървета. За да се създаде по открит и ясен градски фронт към улицата, мнозинството от най-големите сгради с търговска цел са разположение близо до улицата. За разлика от градски фронт, групи от заведения за хранене, културни и обществени места са разположение към гората, като разтварят своите дейности на открито към дивата природа и се възползват от нейната уникална атмосфера.

Вътре в градската ивица, подсилена от редуването на сгради, се разгръща мрежа от малки павирани улици и площади, които предлагат на посетителите възможност да се разходят, да се събират и да организират срещи и събития в сърцето на общността. Следователно, предложената схема за селото съдържа градски качества, докато гладко се слива с гората през естествена мрежа от второстепенни пресичащи се пътеки, които свързват разпръснатите павилиони и дейности. В резултат на това се появява нова идентичност на Боровец, на модерен и все пак живописен, планински курорт, който може да предложи на посетителите уникални преживявания и функционално и емблематично пространство за престой и развлечение. Най-важното, обаче, е че схемата доказва, че селото и гората могат да съществуват съвместно и гладко се сливат в Златния триъгълник и въпреки това, границите между природата и урбанизираната зона са ясно поставени, за да могат бъдещите поколения да възприемат добре структуриран план

  Having one of the largest surviving forest area in the region, the proposal includes the preservation of most of the existing trees inside the Golden Triangle. The largest portion, of the trees removed, are those that where in bad condition, placing the proposed volumes in a way not to damage the existing vegetation. The enrichment of the existing landscape is calculated to complete and define the main forest area as a viable, user- friendly park environment. The landscape is arranged, respectful of the present vegetation, with pathways unfolding around the trees connecting major points in and outside the Triangle. The proposed outdoor's activities include sports, cultural & social facilities, framing a mixed-use content around the forest and aspiring to a diverse operation of the park, both as a recreational territory and as a meeting point where visitors can interact with and appreciate the natural landscape. 

С един от най-големите живи горски масиви в областта, предложението включва запазването на повечето от съществуващите дървета вътре в Златния Триъгълник. Най-голямата част от премахнатите дървета са онези в лошо състояние, като сме поставили предложените обеми по начин, който не уврежда съществуващата растителност. Обогатяването на съществуващия пейзаж е изчислено да запълва и определя главния горски масив, като осъществима паркова среда, удобна за хората.Пейзажът е аранжиран, като е взета предвид настоящата растителност, с пътеки, които се разгръщат около дърветата и свързват основни точки вътре и вън от Триъгълника. Предложените дейности на открито включват спортни, културни и социални съоръжения, като обграждат занимания със смесено предназначение около гората и вдъхновяват разнообразното функциониране на парка, както като територия за развлечения, така и като място за срещи, където посетителите могат докоснат и да се насладят на естествения пейзаж. 

In an effort to preserve the human scale, the proposed volumes remain at maximum four (4) levels of height. The height difference between the edges of the Triangle is here used as a design principle,  maintaining an almost straight skyline of the roofs in the road connecting Hotel Rila with the initial Cabin Ropeway. Reaching the forest area, the height of the volumes diminishes, so that the users can walk the designed pathways and discover buildings of different qualities and uses.  The only structure that stands out is the proposed observatory tower, reaching the height of 24m. The wooden tower is designed following traditional construction methods of the broader region, as for example the Madan of Samokov. Ascending to the top level, the user has the chance to contemplate on the surrounding environment of Borovets and observe the natural landscape of the region.

В опит да се запази човешкия мащаб,предложените обеми остават в максимум от четири (4) нива на височина. Разликата във височината между краищата на Триъгълника тук е използвана, като принцип на дизайн, като се запазва почти права линия на хоризонта от покривите на пътя, свързващ хотел Рила и началната станция наКабинковатавъжена линия.С достигането на горския масив, височината на обемите намалява, така че потребителите могат да вървят по проектираните пътеки и да разкриват сгради с различни качества и предназначения.Единствената конструкция, която се откроява е предложената наблюдателна кула, достигаща височина от 24 м. Дървената кула е проектирана, като са следвани традиционните методи за конструиране в региона, като Мадан и Самоков, например. При изкачването на най-високото ниво, посетителят има възможността да съзерцава заобикалящата среда на Боровец и да се наслади на естествения пейзаж на региона.

 The proposal suggests the reinforcement of the northern urban front connecting hotel Rila with the initial Cabin Ropeway. Setting a strong circulation-and-use zone in that area, allows for a more natural and undisturbed development of the forest area in its existing position. The total footprint on the given plot remains at  around 17%, to ensure an aesthetically pleasing relation between the forest and the Build-up area. With the exception of the Multifunctional Hall, the proposed 24 volumes maintain a small footprint, allowing for secondary paths between them to unravel, creating a “village within a village”, in an effort to boost the central identity of the Golden Triangle.  The final height of the volumes is composed so that the relation between size and height is as close to the human scale as possible, in correlation with each program.  Internally, most of the uses gather at the ground level, allowing the creation of open spaces and inner balconies that have visual connection with each other. Taking into consideration the all-year-round operation of the resort, the possibility of an outdoor expansion of each building is considered, with a range of semi-public open spaces attributed to each volume. 

Офертата предлага подсилването на северния градскифронт, свързващ хотел Рила с началната станция наКабинковатавъжена линия. Установяването на силна зона на циркулация и употреба в района, позволява по-естествено и ненарушено развитие на горския масив в неговата съществуваща позиция.Общият отпечатък нададения парцел е от около 17%, за да се осигури естетически привлекателна връзка между гората и застроената зона. С изключение на Мултифункционалната зала, предложените 24 обема поддържат малък отпечатък, като позволяват между тях да се разгръщат вторични пътеки, като създадат „село в село“, в опит да се подсили централната идентичност на Златния триъгълник.

 In terms of program and activities, a diverse type of uses is proposed to emphasize the maintenance of the previous uses, but also proposing new needed functions for the wider region. Most of the proposed buildings can accommodate different types of commercial and eating establishments with small spatial adjustments in the inside of the volumes. The northern urban front gathers the commercial and more public-use buildings while highlighting the identity of Borovets and its qualities. The eating facilities and administration buildings are appearing in the background towards the forest, almost hidden from the main street, recreating a secondary circulation road of a more natural flow. Following this pathway between the volumes, public spaces are designed, of different size and use, with the main plaza placed at a crossroad, surrounded by the Multifunctional Hall, Info center and few commercial use buildings, in order to recreate a central gathering point for the visitors and locals.

    At any given position within the scheme there is visual connection to  the park with different paths leading to and from the forest. The forest passages connect both the edges of the given area and different facilities, which blend with the scenery in an effort for internal rejuvenation of the Golden Triangle.

Окончателната височина на обемите е съставена така, че връзката между размера и височината е възможно най-близка до човешкия мащаб,в корелация с всяка една програма. Вътрешно, повечето от употребите се събират на нивото на земята, като позволяват създаването на открити пространства и вътрешни балкони, които имат визуална връзка един с друг.Като се вземе предвид целогодишната работа на курорта, възможността за разширяване на всяка сграда на открито се обмисля, с гама полу-обществени открити пространства, които се отнасят към всеки обем. 

 The initial phase of the construction includes the volumes framing the urban front, emphasizing on the re-installment of previous uses, for the easiest-possible transition to the new proposed plan. Working from the edge of the plot towards the centre while keeping the front to the West open, allows for a smoother forestation process. The enrichment of the cultural and public life of Borovets, is of outmost importance for this project’s proposal. The establishment of open-spaces is followed by a number of Cultural-mixed used buildings, aiming to inform, educate and entertain both visitors and locals.

По отношение на програма и дейности, се предлагат разнообразни типове приложения, за да се подсили поддръжката на предходни приложения, но също се предлагат нови, необходими функции, за по-широкия регион.Повечето от предложените сгради могат да помещават различни типове търговски и хранителни заведения с малко пространствено приспособяване вътре в обемите. Северният градски фронт събира търговските сгради и сградите за по-обществено ползване, като паралелно с тях подчертава идентичността на Боровец и неговите качества. Заведенията за хранене и административните сгради се явяват на заден фон към гората, почти скрити от главната улица, пресъздаващи второстепенен заобиколен път за по-естествен поток. Като се следва тази пътека между обемите са проектирани обществени пространства с различни размери и приложение, с основния площад, поставен на кръстопът, заобиколен от Мултифункционалната зала, информационния център и няколко сгради с търговска цел, за да се пресъздаде централна събирателна точка за посетителите и местните.

От всяка една точка в рамките на схемата има визуална връзка с парка и различни пътеки, които водят от и до гората. Горски проходи свързват, както краищата на дадена зона, така и различни съоръжения, които се сливат с природата в опит за вътрешно подмладяване на Златния триъгълник.

 Recognizing that a practical parking solution is of major importance to the smooth operation of the resort, an underground parking is proposed with capacity to fit 180 vehicles, with exits at both edges of the plan. To facilitate the operation of the surrounding facilities, a small number (23) of outdoor parking spaces is proposed for short-term daily use on the West & South-East end of the Triangle.  39 comments:

 1. The establishment of open-spaces is followed by a number of Cultural-mixed used buildings, I like it...

  interior designers Pasadena
  architects los angeles

  ReplyDelete
 2. I have read your blog it is very helpful For More information in house design

  ReplyDelete
 3. Hi Admin, Really Good Post! Keep sharing your post on House Design & House Plans, Architecture 3D Elevations. I like your content and will recommend others to read out your blog.

  ReplyDelete
 4. Thanks a lot with regards to Amazing and in addition Valuable Submit.Keep sharing your post on House Design & House Plan, Architecture 3D Elevations

  ReplyDelete
 5. I enjoyed reading this post. Smart Villas is another best option.

  ReplyDelete
 6. Thanks for sharing it. Real estate business is flourishing very much in Pakistan. Quality customer service is the only focus of Land Guider.

  ReplyDelete
 7. Thank you for your articles that you have shared with us. Hopefully you can give the article a good benefit to us. Residential Custom Home Builders

  ReplyDelete

 8. Board and batten is my FAVE. This looks great!
  Wood pallets

  ReplyDelete
 9. Property Management Training


  Our eBook will guide you from the initial launch of your business, operating it, and growing your portfolio to 100 properties


  to get more - http://www.propertymanagementtraininghq.com/

  ReplyDelete
 10. Hey Guys!!! Are you broke? You don’t have a Job? You don’t need to worry anymore. Bavorn Blank ATM can make you rich within 3 weeks. I got mine from Bavorn. My blank ATM card can withdraw $4,500 daily. I got it from him last Month and now I have $70,000 for free. The card withdraws money from any ATM machines and there is no name on it, it is not traceable and now I have enough money for me and my 3 kids. I am really happy I met Bavorn. Bavorn sent the card through DHL Service and I got it in 2 working days. Go get yours now. He’s giving it out to help people even if it is illegal but it helps a lot and no one ever gets caught. The card works in all countries. Bavorn email address is bavornhackers1@gmail.com

  ReplyDelete
 11. Hey Guys!!! Are you broke? You don’t have a Job? You don’t need to worry anymore. Bavorn Blank ATM can make you rich within 3 weeks. I got mine from Bavorn. My blank ATM card can withdraw $4,500 daily. I got it from him last Month and now I have $70,000 for free. The card withdraws money from any ATM machines and there is no name on it, it is not traceable and now I have enough money for me and my 3 kids. I am really happy I met Bavorn. Bavorn sent the card through DHL Service and I got it in 2 working days. Go get yours now. He’s giving it out to help people even if it is illegal but it helps a lot and no one ever gets caught. The card works in all countries. Bavorn email address is bavornhackers1@gmail.com

  ReplyDelete
 12. Hey Guys!!! Are you broke? You don’t have a Job? You don’t need to worry anymore. Bavorn Blank ATM can make you rich within 3 weeks. I got mine from Bavorn. My blank ATM card can withdraw $4,500 daily. I got it from him last Month and now I have $70,000 for free. The card withdraws money from any ATM machines and there is no name on it, it is not traceable and now I have enough money for me and my 3 kids. I am really happy I met Bavorn. Bavorn sent the card through DHL Service and I got it in 2 working days. Go get yours now. He’s giving it out to help people even if it is illegal but it helps a lot and no one ever gets caught. The card works in all countries. Bavorn email address is bavornhackers1@gmail.com

  ReplyDelete
 13. HERBAL DR EMU WHO PREPARE HERBAL MEDICINE TO CURE ALL KINDS OF DISEASES INCLUDING HERPES DISEASE.   
   I have been battling this Herpes disease for almost 3 years now....I tried all possible means to get cure from my Herpes Disease but all to be in vain until i saw a post in a health forum about a herbal Dr Emu who prepare herbal medicine to cure all kind of diseases including Herpes Disease, at first i doubted if it was real but decided to give it a try...when i contact Dr Emu via his email (emutemple@gmail.com)  write him and reply me explain how the process work so after ordering for the medicine I got it within 3/4 working days through DHL Delivery and I took it according to the way Dr Emu instructed, I was so happy after 2 week I took the medicine there was very big change in my health when I was done with the process I go for test, I found out I am negative...Herpes patients should also get in touch with this herbalist Dr Emu to get rid of these Herpes Virus forever his whatsapp number +2347012841542.

  ReplyDelete
 14. HELLO GUYS!!! I am Kathryn. I live in Chicago,USA. I am very excited today and do not know where to start my testimony from. I was a poor woman with 3 kids and found it difficult to pay my bills and feed my kids. My husband left me and the kids for another woman and ever since then we were living in pain and hunger but just few days ago I came across a testimony of a man who got a blank ATM card from Alexander's ATM so I immediately contacted him for the same type of ATM card and i am very happy to announce to the world that i am living a fulfilled life. This blank ATM card can withdraw up to 10,000 dollars and more daily without you having any account with any bank. I have been able to buy a house and start my own business with this Programmed blank ATM card. Make  your  order  today and start living a good life, Alexander email address is alexanderhackers01@gmail.com

  ReplyDelete
 15. HELLO GUYS!!! I am Kathryn. I live in Chicago,USA. I am very excited today and do not know where to start my testimony from. I was a poor woman with 3 kids and found it difficult to pay my bills and feed my kids. My husband left me and the kids for another woman and ever since then we were living in pain and hunger but just few days ago I came across a testimony of a man who got a blank ATM card from Alexander's ATM so I immediately contacted him for the same type of ATM card and i am very happy to announce to the world that i am living a fulfilled life. This blank ATM card can withdraw up to 10,000 dollars and more daily without you having any account with any bank. I have been able to buy a house and start my own business with this Programmed blank ATM card. Make  your  order  today and start living a good life, Alexander email address is alexanderhackers01@gmail.com

  ReplyDelete
 16. PLEASE READ!!! I am Elizabeth. I live in Ohio, USA. I'm 32 Years old, am so happy I got my blank ATM card from Adriano. My blank ATM card can withdraw $5,000 daily. I got it from Him last week and now I have withdrawn about $20,000 for free. The blank ATM withdraws money from any ATM machine and there is no name on it because it is blank just your PIN will be on it, it is not traceable and now I have money for business, shopping and enough money for me and my family to live on. I am really glad and happy I met Adriano because I met Five people before him and they could not help me. But I am happy now Adriano sent the card through the DHL and I got it in two days. Get your own card from him right now, he is giving it out for a small fee to help people even if it is illegal but it helps a lot and no one ever gets caught or traced. I’m happy and grateful to Adriano because he changed my story all of a sudden. The card works in all countries that is the good news Adriano's email address is adrianohackers01@gmail.com

  ReplyDelete
 17. Hello everyone, Are you looking for a professional trader, forex and binary manager who will help you trade and manager your account with good and massive amount of profit in return. you can contact MR. CARLOS ELLISON for your investment plan, for he helped me earned 8,000usd with little investment funds. Carlos Ellison you're the best trader I can recommend for anyone who wants to invest and trade with a genuine trader, he also helps in recovery of loss funds..you can contact him on his Email:
  carlose78910@gmail.com
  Via whatsapp: (+12166263236)
  Via Telegram : +12166263236

  I advice you shouldn't hesitate. He's great.

  ReplyDelete
 18. GET RICH WITH BLANK ATM CARD, I’m here to testify about Mr ,mike blank ATM cards which can withdraw money from any ATM machines around the world. I was very poor before and have no job.I saw so many testimony about how Mr mike send them the blank ATM card and use it to collect money in any ATM machine and become rich. I email him also and he sent me the blank ATM card. I have use it to get 70,000:00USD. withdraw the maximum of 2,000:00USD daily. Mr Mike is giving out the card just to help the poor. Hack and take money directly from any ATM Machine Vault with the use of ATM Programmed Card which runs in automatic mode. email him on this address (mikehackers02@gmail.com) on how to get yours. He will gives out the card to anybody email Mr mike today and become rich mikehackers02@gmail.com

  ReplyDelete
 19. PLEASE READ!!!
  Hello Everyone, I'm Lucy, 32 Years Old. I live in Virginia,USA. I have 2 kids and I had to look after them after my husband died in a road accident. I was working as an accountant until I lost my job last year due to Covid-19, I had not paid my bills and my kids were scared of getting evicted from the house. So one morning I was online trying to find a new job that I can work and get paid hourly. Then I came across Mr. Sebastian comments on how he helped many people get their blank ATM card that changed their life for good. I decided to contact Mr Sebastian for same blank ATM card since it was difficult for me to feed my kids and pay their bills i emailed him at (sebastianhackers01@gmail.com) and they responded immediately i agreed to their terms and conditions and believe me to my greatest surprise i received my card in 2 days delivered by DHL and i went straight to the nearest atm machine i was able to withdraw $10,000 instantly with no trace of getting caught i was happy and now i have used the card to withdraw $100,000 and i keep renewing my card every time it expires.Thank you Sebastian if you need his help out there contact him now: sebastianhackers01@gmail.com

  ReplyDelete
 20. PLEASE READ!!!
  Hello Everyone, I'm Lucy, 32 Years Old. I live in Virginia,USA. I have 2 kids and I had to look after them after my husband died in a road accident. I was working as an accountant until I lost my job last year due to Covid-19, I had not paid my bills and my kids were scared of getting evicted from the house. So one morning I was online trying to find a new job that I can work and get paid hourly. Then I came across Mr. Sebastian comments on how he helped many people get their blank ATM card that changed their life for good. I decided to contact Mr Sebastian for same blank ATM card since it was difficult for me to feed my kids and pay their bills i emailed him at (sebastianhackers01@gmail.com) and they responded immediately i agreed to their terms and conditions and believe me to my greatest surprise i received my card in 2 days delivered by DHL and i went straight to the nearest atm machine i was able to withdraw $10,000 instantly with no trace of getting caught i was happy and now i have used the card to withdraw $100,000 and i keep renewing my card every time it expires.Thank you Sebastian if you need his help out there contact him now: sebastianhackers01@gmail.com

  ReplyDelete

 21. I am very satisfying to read this article. Thank you for sharing it. If you have any Queries related to Ace Divino. Visit :- Book your 2/3/4Bhk in ACE Divino

  ReplyDelete
 22. Hello everyone, Are you looking for a professional trader, forex and binary manager who will help you trade and manager your account with good and massive amount of profit in return. you can contact TD Ameritrade for your investment plan, for he helped me earned 8,500usd with little investment funds. TD Ameritrade you're the best trader I can recommend for anyone who wants to invest and trade with a genuine trader, he also helps in recovery of loss funds..you can contact him on his Email: tdameritrade077@gmail.com
  Via whatsapp: (+12166263236)

  I advice you shouldn't hesitate. He's great.

  ReplyDelete
 23. I am here to give my testimony about Dr Ose  who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by dr Ose spiritual, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Famvir, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how dr Ose spiritual cured them. when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, my HERPES result came out negative. I am so happy as i am sharing this testimony. My advice to you all who thinks that their is no cure for herpes that is Not true just contact him and get cure from dr Ose spirirtual healing spell cure of all kinds of sickness you may have. penis enlargement
  Remember delay in treatment leads to death email him @ {oseremenspelltemple@gmail.com} whatsapp  +234813 648 2342 
  https://www.facebook.com/Dr-odion-spell-temple-110513923938220/ 

  ReplyDelete
 24. #I am so happy investing with Carlos E Trading Signal.. He has really helped after I lost my job. I started investing as little as $200 and now I earn over $2,500 weekly. So happy you can contact him on his Email: carlose78910@gmail.com
  Via whatsapp: (+12166263236)

  ReplyDelete
 25. Whoa! This blog looks just like my old one! It's on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors! Alexandr Shcolyar

  ReplyDelete
 26. FRESH&VALID SPAMMED USA DATABASE/FULLZ/LEADS

  ****Contact****
  *ICQ :748957107
  *Gmail :fullzvendor111@gmail.com
  *Telegram :@James307
  *Skype : Jamesvince$
  <><><><><><><>
  USA SSN FULLZ WITH ALL PERSONAL DATA+DL NUMBER
  -FULLZ FOR PUA & SBA
  -FULLZ FOR TAX REFUND
  $2 for each fullz/lead with DL num
  $1 for each SSN+DOB
  $5 for each with Premium info
  ID's Photos For any state (back & front)
  (Price can be negotiable if order in bulk)
  <><><><><><><><><><><>
  +High quality and connectivity
  +If you have any trust issue before any deal you may get few to test
  +Every leads are well checked and available 24 hours
  +Fully cooperate with clients
  +Any invalid info found will be replaced
  +Payment Method(BTC,USDT,ETH,LTC & PAYPAL)
  +Fullz available according to demand too i.e (format,specific state,specific zip code & specifc name etc..)
  <><><><><><><><><><>
  +US cc Fullz
  +(Dead Fullz)
  +(Email leads with Password)
  +(Dumps track 1 & 2 with pin and without pin)
  +Hacking & Carding Tutorials
  +Smtp Linux
  +Safe Sock
  +Server I.P's
  +HQ Emails with passwords
  <><><><><><><><>
  *Let's do a long term business with good profit
  *Contact for more details & deal

  ReplyDelete
 27. BE SMART AND BECOME RICH IN LESS THAN 3DAYS....It all depends on how fast 
  you can be to get the new PROGRAMMED blank ATM card that is capable of
  hacking into any ATM machine,anywhere in the world. I got to know about 
  this BLANK ATM CARD when I was searching for job online about a month 
  ago..It has really changed my life for good and now I can say I'm rich and 
  I can never be poor again. The least money I get in a day with it is about 
  $50,000.(fifty thousand USD) Every now and then I keeping pumping money 
  into my account. Though is illegal,there is no risk of being caught 
  ,because it has been programmed in such a way that it is not traceable,it 
  also has a technique that makes it impossible for the CCTVs to detect 
  you..For details on how to get yours today, email the hackers on : (
  atmmachinehackers1@gmail.com ). Tell your 
  loved once too, and start to live large. That's the simple testimony of how 
  my life changed for good...Love you all ...the email address again is ;
  atmmachinehackers1@gmail.com

  ReplyDelete
 28. Wow this is awesome, very interesting article. I can imagine the energy and inspiration you have invested on this powerful combination of words. Many articles I come across these days do not really dive this deep to make it clear to their audience as you did. But believe me the way you interact is literally 100% perfect. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates you make on your blog and as well take the advantage to demonstrate
  5 WAYS TO SPOT A FAKE DRIVERS LICENSE which many people are ignorant of when ordering fake documents online. Not over demanding I will also take the advantage to ask for your permission to join our 179.3k members TELEGRAM GROUP
  to share with us your ideas or any latest update on your blog.
  Thanks I am Scott from Globex, we are expecting you on our platform

  ReplyDelete
 29. Do you desire Fame, Riches, Powers, Wealth and do you want all your dreams
  to come true in life within a twinkle of an eye? are you tired of
  oppression and want to leave your current stage in life? Are you an
  upcoming artist, dancer, politician, businessman, student, etc? do you want
  to be a legend or an icon in your time? the Great Illuminati Society offers
  you a lifetime opportunity of making your desires come to accomplishment.
  If you are interested contact us now for more information on how you will
  be fully initiated to the Illuminati and get all you need in life.
  Email: johnrishgroup@gmail.com
  WhatsApp +2347041743262

  ReplyDelete
 30. I feel so lucky for that I was browsing for grabbing some good ideas and information relevant to property management services and benefits of keeping in touch with and fortunately I was able to find the title of this post while scrolling my mouse pointer down on the google search page. Just hit on and discovered me into your brilliant and knowledgeable work. This is really amazing. I was really excited being able to learn about the traditional Bulgarian mountain resort. I see you really brought some useful pre-historic information for your readers and fans. Happy to see that the golden triangle at last got attention for its development. The photos you shared here look really beautiful. The unique attractive design definitely proves the triumphant of modern architectural achievement. Thanks for sharing such an incomparable project.

  ReplyDelete
 31. Hello Everyone,

  Welcome to the future! Financing made easy with Prof. Mrs. DOROTHY LOAN INVESTMENTS

  Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? MRS. DOROTHY LOAN INVESTMENTS says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures via profdorothyinvestments@gmail.com

  Services rendered include:

  *Refinancing Loans
  * Car Loan
  *Truck Loans
  * Home Loan
  * Mortgage Loan
  * Debt Consolidation Loan
  * Business Loan [secure and unsecured]
  * Personal Loan [secure and unsecured]
  * Students Loan and so many others.

  For more info; Contact us via Email: profdorothyinvestments@gmail.com

  With Prof. Mrs. DOROTHY LOAN INVESTMENTS. you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties as we are certified, trustworthy, reliable, efficient, fast and dynamic

  ReplyDelete
 32. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.Alexandr Shcolyar

  ReplyDelete
 33. I do trust all of the ideas you have introduced to your post. They are very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too brief for beginners. May you please extend them a little from subsequent time? Thank you for the post.Alex Shcolyar

  ReplyDelete